THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ Tên đơn hàng: Mua lưới B40, sắt D12, dây kẽm phục vụ công tác nổ mìn năm 2024

Chi tiết tại File đính kèm: File
Hotline
Zalo