Với hành trình phát triển, cùng nỗ lực liên tục để tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty và đổi mới công nghệ sản xuất. MICCO Nam Bộ không ngừng đổi mới, sáng tạo, đa dạng về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lấy vật liệu nổ công nghiệp làm trọng tâm, thân thiện với môi trường góp phần xây dựng ngành Vật liệu nổ công nghiệp hiện đại, phát triển và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện chiến lược phát triển của doanh nghiệp, tăng cường sự giao lưu giữa các đơn vị, trao đổi, giới thiệu các sản phẩm, tăng tính hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu với việc áp dụng một cách có hiệu quả vào thực tiễn công việc. giảm chi phí các hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển công nghệ kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực…