435 lượt xem 18/03/2019

Sản phẩm do Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ cung ứng

                         

        Thuốc nổ phá đá AD1                          Thuốc nổ TFD chịu nước                   Thuốc nổ nhũ tương

 

                        Thuốc nổ chịu nước các loại                            Dây nổ chịu nước                                      Mồi nổ VE05

 

           

    Kíp vi sai phi điện trên mặt                 Kíp vi sai phi điện xuống lỗ 400ms 

       ( 17ms, 25ms, 42ms )                                  ( loại 6,8,10,12 )