Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 4 năm 2021.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Văn Tùng 24/4 Q. Quản đốc Phân xưởng KNM
2 Hoàng Văn Thái 19/4 Phó phòng Phòng TCHC
3 Văn Đình Nông 22/4 Đội phó Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
4 Nguyễn T. M. Nguyệt 06/4 T.ban Nữ công Phòng KHTT
5 Đỗ Thị Huân 01/4 Phó ban Nữ công Phòng TKKTTC
6 Nguyễn Xuân Thủy 01/4 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
7 Trần Văn Sáng 01/4 Thủ kho Phân xưởng kho BRVT
8 Đào Thành Vinh 07/4 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Nguyễn Duy Đức 07/4 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
10 Hồ Hữu Khang 08/4 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
11 Lưu Đình Việt 10/4 Chỉ huy nổ mìn PX kho Kiên Giang
12 Nguyễn Văn Huấn 10/4 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
13 Đinh Văn Sơn 12/4 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
14 Lê Công Tú 14/4 Công nhân KNM PX kho Kiên Giang
15 Nguyễn Ngọc Hiệp 14/4 Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng KNM
16 Nguyễn Văn Ba 15/4 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
17 Đỗ Thị Huyên 18/4 Nhân viên Tạp vụ Phòng TCHC
18 Nguyễn Đức Kiên 20/4 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
19 Trần Thị Phương 21/4 Nhân viên thống kê Phòng KHTT
20 Nguyễn Phương Thùy 24/4 Chuyên viên Phòng TCHC
21 Nguyễn Văn Hòa 24/4 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
22 Lương Văn Vương 27/4 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
23 Lưu Văn Hiển 22/4 Phó giám đốc Chi nhánh Bình Dương
24 Trần Xuân Tính 08/4 Phó ban Ban KTAT
25 Nguyễn Quyết Chiến 03/4 Cán bộ Kỹ thuật Đội Khoan nổ mìn
26 Đặng Văn Vũ 10/4 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
27 Nguyễn Tiến Dũng 17/4 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
28 Lê Văn Phương 23/4 Chuyên viên Ban KTAT
29 Đặng Xuân Hà 30/4 Bảo vệ Kho Tân Uyên
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
30 Nguyễn Chiến Thắng 24/4 Đội trưởng Đội KNM
31 Hoàng Hương 10/4 Chuyên viên Ban TKKTTC
32 Đỗ Văn Thế 15/4 Bảo vệ, áp tải Kho Bình An

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

                                                                                                 Lê Công Điện
Hotline
Zalo