Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 01 năm 2022.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Duy Cương 02/01 Quản đốc PX kho Kiên Giang
2 Đỗ Bích Trang 03/01 Phó phòng Phòng KHTT
3 Nguyễn Thanh Cao 06/01 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
4 Đỗ Danh Hoàng 10/01 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
5 Nguyễn Mạnh Tiến 10/01 Lái xe Phòng TCHC
6 Nguyễn Văn Thắng 12/01 Thủ kho PX kho BRVT
7 Trần Đức Cảnh 14/01 Chuyên viên Phòng KTCN
8 Cao Xuân Hiến 15/01 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
9 Đặng Thị Minh Thiêm 17/01 Cấp dưỡng Phân xưởng kho BRVT
10 Nguyễn Tiến Phúc 18/01 Chuyên viên PX kho Kiên Giang
11 Đặng Thị Trang 18/01 Cấp dưỡng Phòng TCHC
12 Trần Văn Nhanh 20/01 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
13 Kiều Thị Nhài 23/01 Nhân viên Phòng TCHC
14 Lê Đức Anh 30/01 Đội phó đội mìn PX kho Kiên Giang
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
15 Nguyễn Văn Long 24/01 Giám đốc Ban NVTH
16 Nguyễn Quang Huy 02/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
17 Cù Tiến Phát 06/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
18 Nguyễn Đình Dũng 08/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
19 Đỗ Danh Hoàng 10/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
20 Dương Văn Nguyễn 10/01 Chuyên viên Ban NVTH
21 Đỗ Thị Nguyên 20/01 Cán sự Ban NVTH
22 Trần Mạnh Tuấn 25/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
23 Lê Văn Duy 27/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
24 Vũ Kim Toàn 30/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
25 Nguyễn Thị Anh 01/01 Chuyên viên Ban TKKTTC
26 Hoàng Thị Thanh Mai 10/01 Nhân viên Tạp vụ Ban NVTH
27 Nguyễn Thu Thanh 18/01 Chuyên viên Ban NVTH
IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Mitech
28 Trần Thị Trâm 10/01 Phó ban Ban NVTH

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

 Lê Công Điện

Hotline
Zalo