Loại Hệ ThốngLoại Văn BảnNgày Ban HànhTrích YếuSố Kí HiệuFile
Chính PhủNghị định20/05/2019Nghị định số 44/2019 NĐ-CP của Chính Phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng44/2019 NĐ-CP
Chính PhủNghị định13/05/2019Nghị định số 40/2019 NĐ-CP của Chính phủ: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường40/2019 NĐ-CP
Chính PhủNghị định10/05/2019Nghị định 39/2019 NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ39/2019 NĐ-CP
Bộ Tài ChínhThông tư22/04/2019Thông tư hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của chính phủ quy đinh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
24/2019 TT-BTC
Bộ Tài ChínhThông tư19/04/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo,lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí,vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ23/2019 TT-BTC
Chính PhủNghị định10/04/2019Nghị định số 31/2019 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo31/2019 NĐ-CP
Chính PhủNghị định10/04/2019Nghị định về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm,dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên32/2019 NĐ-CP
Chính PhủThông tư09/04/2019Sửa đổi, bổ sung điểm Đ khoản 2 điều 11 thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính Phủ hướng dẫn thực hiện quy định về công báo tại nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật01/2019/TT-VPCP
Chính PhủNghị định28/03/2019Nghị định số 30/2019/NĐ-CP của Chính Phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều ở Nghị Định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở30/2019/NĐ-CP
Bộ Y TếThông tư21/03/2019Thông tư số 02/2919 TT- BYT của Bộ Y Tế về việc ban hành Quy chuẩn quốc gia về bụi giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc02/2019/TT-BYT
Chính PhủNghị định20/03/2019Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính Phủ: Về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động29/2019 NĐ-CP
Chính PhủNghị định18/11/2016Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường155/2016/NĐ-CP
Chính PhủNghị định16/11/2016Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải154/2016/NĐ-CP
Chính PhủNghị định24/04/2015Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu38/2015/NĐ-CP
Chính PhủNghị định14/02/2015Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường18/2015/NĐ-CP
Quốc HộiLuật23/06/2014Luật bảo vệ môi trường55/2014/QH13
Chính PhủNghị định06/08/2014Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải80/2014/NĐ-CP
Bộ LĐTBXHThông tư18/10/2013 Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động,vệ sinh lao động 27/2013/TT-BLĐTBXH
Chính phủ Nghị định28/11/2013Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản203/2013/NĐ-CP
Bộ công thươngThông tư05/08/2013Thông tư quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp20/2013/TT-BCT
Chính phủNghị định17/10/2013Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả134/2013/NĐ-CP
Bộ LĐTBXHThông tư27/08/2012Thông tư Sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp20/2012/TT-BLĐTBXH
Chính phủNghị định09/03/2012Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản15/2012/NĐ-CP
Chính phủNghị định18/04/2011Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường29/2011/NĐ-CP
Bộ LĐTBXHThông tư11/01/2011Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Bộ LĐTBXHThông tư14/11/2011Hướng dấn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động32/2011/TT-BLĐTBXH
Bộ LĐTBXHThông tư28/12/2011Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động41/2011/TT-BLĐTBXH
Bộ công anThông tư11/10/2010Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng hóa nguy hiểmSố: 35/2010/TT-BCA
Bộ công anThông tư31/03/2004Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy04/2004/TT-BCA
Bộ tài nguyên và môi trườngQuyết định07/07/2011Ban hành Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường1379/QĐ-BTNMT
Bộ tài nguyên và môi trườngThông tư28/12/2011Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường47/2011/TT-BTNMT
Bộ tài nguyên và môi trườngThông tư28/12/2011Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp48/2011/TT-BTNMT
Bộ tài nguyên và môi trườngThông tư29/11/2012Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản16/2012/TT-BTNMT
Bộ tài nguyên và môi trườngThông tư13/03/2012Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra , xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản01/2012/TT-BTNMT
Bộ tài nguyên và môi trườngThông tư01/03/2013Thông tư quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản02/2013/TT-BTNMT
Quốc HộiThông tư29/06/2006Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật68/2006/QH11
Quốc HộiLuật21/11/2007Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa05/2007/QH12
Quốc HộiLuật21/11/2007Luật Hóa chất06/2007/QH12
Quốc HộiLuật01/09/1996Luật Khoáng sản2/1996/QHIX
Quốc Hội Luật14/06/2005Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản46/2005/QH11
Quốc Hội Luật14/06/2005Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10
Quốc HộiLuật29/06/2001Luật Phòng cháy và chữa cháy27/2001/QH10
Quốc HộiPháp lệnh30/06/2011Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, VLN và công cụ hỗ trợ16/2011/UBTVQH12
Bộ Tài ChínhQuyết định25/07/2007Quyết định của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng VLNCN do cơ quan trung ương thực hiện64/2007/QĐ-BTC
Bộ LĐTBXHThông tư18/10/2013Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động,vệ sinh lao động27/2013/TT-BLĐTBXH
Bộ mỏ và thanHướng dẫn07/03/2013Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả3232