316 lượt xem 24/12/2020

Thông báo trúng thầu

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU (theo chuyến)

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU (trọn gói)

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU (xe điều hành)