Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 02 năm 2020.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 02 năm 2020.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 01 năm 2020.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 01 năm 2020.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác  I  Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 12 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 12 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I  Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 11 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 11 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 10 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 10 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác  I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 9 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 9 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I  Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 8 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 8 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 7 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 7 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác  I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 6 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 6 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 5 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 5 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 4 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 4 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 03 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 03 năm 2019.

 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO 1 Nguyễn Văn Lực 08/3 Quản đốc Phân...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 02 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 02 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I  Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 01 năm 2019.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 01 năm 2019.

  STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I  Công ty Công nghiệp Hóa chất...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 12 năm 2018.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 12 năm 2018.

  STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác  I  Công ty Công nghiệp Hóa chất...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 10 năm 2018.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 10 năm 2018.

    STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I Công ty Công nghiệp Hóa...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 9 năm 2018.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 9 năm 2018.

  STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác  I  Công ty Công nghiệp Hóa chất...
Read More

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 8 năm 2018

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác  I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 7 năm 2018

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 7 năm 2018

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ - MICCO sinh nhật tháng 7 năm 2018....
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 6 năm 2018

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 6 năm 2018

  STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I Công ty Công nghiệp Hóa chất...
Read More
Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 5 năm 2018.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 5 năm 2018.

  STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác I Công ty Công nghiệp Hóa chất...
Read More