167 lượt xem 02/07/2020

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 7 năm 2020.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 ĐỗVăn Hiệu 03/7 Trưởng phòng Phòng TCHC
2 Nguyễn Văn Dinh 28/7 Quản đốc Phân xưởng kho BRVT
3 Vũ Thị Hương 06/7 Công nhân Phòng KTCN
4 Đỗ Thị Huyền 07/7 Chuyên viên Phòng TCHC
5 Vũ Thanh Lâm 10/7 Lái xe Phòng TCHC
6 Đặng Ngọc Xuân 10/7 Chuyên viên Phòng TKKTTC
7 Ngô Văn Dũng 12/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
8 Phạm Hữu Tám 15/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Nguyễn Thị Hồng 16/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
10 Hoàng Thị Thanh 19/7 Nhân viên tạp vụ Phân xưởng kho BRVT
11 Nguyễn Chí Dương 26/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
12 Nguyễn Thành Thái 30/7 Trưởng ban Ban NVTH
13 Lê Hoàng 01/07 Phó ban Ban NVTH
14 Nguyễn Duy Quang 10/7 Công nhân Đội KNM Bình Dương
15 Đinh Văn Lâm 12/7 Công nhân Đội KNM Bình Dương
16 Ngô Mạnh Cường 22/7 Công nhân Đội KNM Bình Dương
17 Dương Văn Đồng 24/7 Công nhân Đội KNM Bình Dương
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
18 Đỗ Mạnh Điền 31/7 Trưởng ban  Ban NVTH
19 Nguyễn Thị Thanh 16/7  Nhân viên  Ban NVTH
20 Nguyễn Huy Đồng 20/7 Công nhân Đội KNM
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
21 Nguyễn Đức Hùng 01/7 Chuyên viên Ban TKKTTC

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

                                                                                    Lê Công Điện