207 lượt xem 01/07/2019

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 7 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – Micco
1 Đỗ Văn Hiệu 03/7 Trưởng phòng Phòng TCHC
2 Nguyễn Văn Dinh 28/7 Quản đốc Phân xưởng KNM
3 Nguyễn Quốc Hải 01/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
4 Vũ Thị Hương 06/7 Công nhân Phòng KTCN
5 Đỗ Thị Huyền 07/7 Chuyên viên Phòng TCHC
6 Vũ Thanh Lâm 10/7 Lái xe Phòng TCHC
7 Đặng Ngọc Xuân 10/7 Chuyên viên Phòng TKKTTC
8 Ngô Văn Dũng 12/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Phạm Hữu Tám 15/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
10 Nguyễn Thị Hồng 16/7 Bảo vệ Phòng An toàn
11 Hoàng Thị Thanh 19/7 Nhân viên tạp vụ Phân xưởng kho BRVT
12 Nguyễn Chí Dương 26/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
13 Nguyễn Thành Thái 30/7 Trưởng ban Ban NVTH
14 Lê Hoàng 01/07 Phó ban Ban NVTH
15 Nguyễn Duy Quang 10/7 Công nhân Đội KNM Bình Dương
16 Đinh Văn Lâm 12/7 Công nhân Đội KNM Bình Dương
17 Ngô Mạnh Cường 22/7 Công nhân Đội KNM Bình Dương
18 Dương Văn Đồng 24/7 Công nhân Đội KNM Bình Dương
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
19 Đỗ Mạnh Điền 31/7 Trưởng ban Ban NVTH
20 Trần Văn Quang 10/7 Cán bộ kỹ thuật Đội KNM
21 Nguyễn Thị Thanh 16/7 Nhân viên Ban NVTH
22 Nguyễn Huy Đồng 20/7 Công nhân Đội KNM
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
23 Nguyễn Đức Hùng 01/7 Chuyên viên Ban TKKTTC

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

   

   Lê Công Điện