228 lượt xem 02/06/2019

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 6 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – Micco
1 Nguyễn Văn Luyến 20/6 Phó giám đốc Phó giám đốc Công ty
2 Lại Tuấn Chinh 24/6 Trưởng phòng Phòng KHTT
3 Nguyễn Văn Huân 12/6 Phó quản đốc PX kho Kiên Giang
4 Vũ Thành Công 01/6 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
5 Nguyễn Thị Hương 06/6 Chuyên viên Phòng TKKTTC
6 Võ Minh Quân 07/6 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
7 Nguyễn Văn Học 09/6 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
8 Nguyễn Thị Huê 16/6 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Nguyễn Văn Sỹ 20/6 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
10 Dương Văn Thắng 24/6 Cán sự Phòng KHTT
11 Hoàng Thị Huệ 26/6 Công nhân Phòng KTCN
12 Ngô Quang Viết 30/6 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
13 Nguyễn Văn Lĩnh 14/6 Chỉ huy NM Đội KNM Bình Dương
14 Nguyễn Đình Hoàn 18/6 Lái xe Ban NVTH
15 Vũ Văn Hóa 25/6 Công nhân Đội KNM Bình Dương
16 Nguyễn Văn Đức 27/6 Công nhân Đội KNM Bình Dương
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
17 Trương Văn Vinh 06/6 Công nhân KNM Đội KNM
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
18 Đặng Thị Huyền 14/6 Cán bộ kỹ thuật Đội Dịch vụ 2

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

   Lê Công Điện