248 lượt xem 03/03/2020

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 3 năm 2020.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Văn Thủy 11/3 Phó giám đốc Phó giám đốc Công ty
2 Nguyễn Văn Lực 08/3 Quản đốc Phân xưởng kho BRVT
3 Nguyễn Văn Lộc 01/3 Tổ trưởng tổ KNM Phân xưởng KNM
4 Trần Thị Huệ 01/3 Chuyên viên PX kho Kiên Giang
5 Nguyễn Thị Hải Yến 03/3 Công nhân Phòng KTCN
6 Hoàng Tiến Đạt 03/3 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
7 Nguyễn Bá Lực 05/3 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
8 Trịnh Mạnh Tiến 06/3 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
9 Hồ Khắc Chiến 06/3 Công nhân KNM Phân xưởng kho BRVT
10 Lê Công Tín 08/3 Chỉ huy nổ mìn PX kho Kiên Giang
11 Đàm Thị Dung 10/3 Chuyên viên Phòng TCHC
12 Nguyễn Thị Huế 10/3 Nhân viên Tạp vụ Phòng TCHC
13 Nguyễn Hữu Tinh 14/3 Công nhân KNM PX kho Kiên Giang
14 Nguyễn Văn Tới 14/3 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
15 Đặng Ngọc Thanh 15/3 Lái xe Phòng TCHC
16 Phạm Đình Châu 26/3 Công nhân KNM PX kho An Giang
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
17 Nguyễn Thị Hà Giang 05/3 Chuyên viên Đội KNM Bình Dương
18 Vũ Thị Hằng 16/3 Cấp dưỡng Ban NVTH
19 Trương Quốc Huy 22/3 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
20 Lê Minh Thịnh 23/3 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
21 Đào Công Sự 22/3 Công nhân KNM Đội Khoan nổ mìn
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Mitech
22 Đỗ Văn Hưởng 06/3 Phó giám đốc Ban Giám đốc
23 Nguyễn Thị Hà 18/3 Chuyên viên Ban KTAT
24 Phạm Hữu Thính 20/3 Lái xe Ban NVTH

 

 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

                                                                                    Lê Công Điện