⊗Mục tiêu chiến lược

“Xây dựng Micco Nam Bộ từng bước trở thành Công ty mạnh, giữ vai trò quan trọng số 1 về VLNCN và các ngành phụ trợ tại khu vực Nam Bộ.”

⊗Mục tiêu cụ thể

                 ∗ Micco Nam Bộ phấn đấu đạt các mục tiêu chính sau đây:

– Tiếp tục là nhà sản xuất và cung ứng VLNCN chủ yếu của khu vực Nam Bộ với thị phần ổn định từ 60 – 65%.

– Trở thành nhà cung ứng chính nguyên liệu, tiền chất nổ để sản xuất vật VLNCN; sản xuất và kinh doanh VLNCN trên thị trường Nam Bộ (Việt Nam) và trong khu vực.

– Là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu về giám sát ảnh hưởng nổ mìn, trắc địa mỏ,địa chất mỏ, thiết kế mỏ, giám sát môi trường mỏ, môi trường lao động và tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác khoáng sản.

– Trở thành đơn vị hàng đầu về thi công các công trình khai thác mỏ, thi công và phá dỡ công trình (bao gồm cả khoan nổ mìn dưới nước, phá dỡ công trình đô thị).

– Đẩy mạnh phát triển SXKD ngoài VLNCN.

⊗Chiến lược SO

                            – Chiến lược S1S2S3O1O3: Đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường cung ứng VLNCN và dịch vụ khoan nổ mìn.

                           – Chiến lược S1S4S5O2O3:  Phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu Micco trong nước và quốc tế nhằm phát triển thị trường xuất khẩu.

⊗Chiến lược ST

                           – Chiến lược S1S3T1: Chiến lược định vị thương hiệu sản phẩm, thương hiệu Micco nói chung và Micco Nam Bộ nói riêng.

                           – Chiến lược S1S5T1: Chiến lược liên kết với đối tác.

                           – Chiến lược S2T2: Chiến lược tối ưu hóa dịch vụ khoan nổ mìn.

⊗Chiến lược WO

                           – Chiến lược W1W2W3O2O3: Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

                           – Chiến lược W2W4O1O3: Chiến lược hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao trình độ quản lý; giảm giá thành.

⊗Chiến lược WT

                           – Chiến lược T1W3: Đầu tư cơ sở nghiên cứu thực nghiệm VLNCN, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến dây chuyền công nghệ sản xuất.