250 lượt xem 16/03/2020

Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn rửa tay đúng cách

* Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc như sau:

 

* Bộ Y tế hướng dẫn rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

 

Nguồn : Bộ Y Tế